FiFaS
Aktuellt
Evenemang
Styrelsen
Stadgar (FIN)
Fotogalleri
EPSA
IPSF
Projekten
SEP studentutytet
IMP studentutbytet
Pharmari
Samarbetspartners
Kontaktuppgifter
Länkar


    
StadgarSäännöt on tarkastettu vuonna 2007.


YHDISTYKSEN NIMI JA TARKOITUS

Yhdistyksen nimi on Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry, epävirallisesti lyhennettynä SFaO. Tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä yhdistys voi käyttää myös epävirallista nimeä Föreningarna för Finlands Farmacistuderande tai FiFas ja Finnish Pharmaceutical Students’ Associations tai FiPSA. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Tätä yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja liiton varsinaisena jäsenenä olevaa yhdistystä jäsenyhdistykseksi.
Liiton tarkoituksena on:

1) yhdistää suomalaisia farmasian opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä;

2) edustaa suomalaisia farmasian opiskelijoita alan kansainvälisellä tasolla;

3) kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen; sekä

4) edistää terveitä elämäntapoja sekä farmasian opiskelijoiden yhteiskunnallista, oikeudellista ja sosiaalista asemaa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

1) järjestää esitelmiä sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia

2) luo ja pitää yllä laajaa verkostoa, joka toimii ja vaikuttaa paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla;

3) toteuttaa Suomessa farmasian alan kansainvälisiä projekteja;

4) on aktiivinen toimija järjestökentässä tekemällä aloitteita ja esityksiä

5) tukee jäseninään olevien yhdistystensä toimintaa;

6) voi julkaista painettuna ja sähköisesti lehtiä, verkkojulkaisuja sekä harjoittaa muuta julkaisutoimintaa; sekä
7) voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ravintolaliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa yhdessä toimipaikassa.


JÄSENET

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä farmaseuttista perus- ja jatkotutkintoa opiskelevat sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat farmasian opiskelijoita edustavina ainejärjestöinä. Jäsenyyttä anovan tulee toimittaa hallitukselle kirjallinen anomus. Kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys sekä yksityinen henkilö. Kunniajäsenekseen voi liiton kokous kutsua liiton toiminnassa tai muuten alalla merkittävästi ansioituneen henkilön.
Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksua sen määrän, jonka liiton syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten päättää. Vuotuisen kannattajajäsenmaksun päättää syyskokous. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuvelvollisuudesta.
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoituksen tekemisestä seuraavan vuoden alussa.
Jäsenen erottamisesta päättää liiton kokous vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä hallituksen esityksestä yhdistyslain 14§:ssä mainituilla erottamisperusteella.
Kun jäsen 6 §:ssä tai 7 §:ssä mainituissa tapauksissa eroaa tai erotetaan liitosta, ei erotetulla ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne jäsenmaksut, jotka koskevat sitä kalenterivuotta, jonka aikana eroamisilmoitus tehtiin, sekä muut erääntyneet maksut.


TOIMIELIMET

Liitossa käyttää päätösvaltaa liiton kevät- ja syyskokous näiden sääntöjen myöhemmin määrittelemällä tavalla. Toimeenpanevana toimielimenä on hallitus.


10§ LIITON KOKOUS

Liiton kevätkokous pidetään joka vuosi maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Ylimääräisiä liiton kokouksia pidetään milloin liiton kokous tai hallitus niin päättää, tai jos vähintään 1/3 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii.


11§

Liiton kevät- ja syyskokous sekä ylimääräiset liiton kokoukset kutsutaan koolle liiton jäsenille kirjeillä tai sähköpostilla lähetetyllä tiedonannolla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen alkamista. Kutsu toimitetaan jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Tilikausi on kalenterivuosi.


12§

Liiton kokoukseen on varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä oikeus lähettää täysivaltaisia edustajia siten, että kukin jäsenyhdistys voi lähettää kaksi (2) edustajaa sekä yhden (1) edustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100-lukua kohden. Äänivalta liiton kokouksessa on jäsenmaksunsa 5 §:n mukaisesti liiton kokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta suorittaneiden varsinaisten jäsenten edustajilla, sekä sellaisten varsinaisten jäsenten edustajilla ja varsinaisilla jäsenillä, jotka eivät kokousta edeltäneenä kalenterivuotena 5 §:n mukaisesti olleet jäsenmaksuvelvollisia. Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on vain puhe- ja läsnäolo-oikeus. Liiton kokous voi päättää puhe-ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin edellä mainituille.


13§

Kaikkien liiton kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava liiton hallituksen kokouskutsussa ilmoittamassa paikassa ja määräämänä aikana. Äänivaltaisten edustajien on samalla jätettävä edustajavaltakirjansa tarkistettaviksi.


14§

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat;

2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat valiokunnat ja työryhmät;

4) esitetään liiton tilinpäätös ja päätetään siitä;

5) esitetään tili- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös;

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudesta vastaaville;

7) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä

8) käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liiton kevätkokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.


15§

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat;

2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat valiokunnat ja työryhmät;

4) annetaan toiminnallinen ja taloudellinen selonteko liiton edellisen syyskokouksen jälkeiseltä ajalta;

5) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;

6) päätetään liiton hallituksen ja eri kokouksiin lähetettävien edustajien matkakorvauksista ja palkkioista;

7) päätetään tilintarkastajien palkkioista;

8) määrätään seuraavana vuonna kannettavat jäsenmaksut;

9) päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta;

10) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi;

11) vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä;

12) valitaan hallituksen muut jäsenet;

13) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;

14) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä

15) käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liiton syyskokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.


16§

Ylimääräisessä liiton kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne kokouksessa esitetyt kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi huomioon ottaen yhdistyslain 23 §:n määräykset.


17§

Liiton kokouksessa päätettävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei kokous toisin päätä.


18§ HALLITUS

Liittoa edustaa hallitus, johon kuuluvat liiton syyskokouksessa valittavat liiton puheenjohtaja sekä kokouksen vahvistama määrä, vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet eivät voi edustaa samaa jäsenyhdistystä. Hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta alkavalle toimikaudelle. Hallitus jakaa päävastuualueensa nimeämällä keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä kansainvälisestä että kotimaisesta toiminnasta vastaavat henkilöt.


19§

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi päättää puhe- ja läsnäolo-oikeuden laajentamisesta. Hallituksessa päätettävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.


20§

Liiton hallituksen tehtävä on:

1) asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät;

2) johtaa liiton yleistä toimintaa;

3) hyväksyä jäseneksi hakevien jäsenyysanomukset;

4) päättää liiton hyväksi tapahtuvista rahankeräyksistä;

5) vastata liiton omaisuuden hoidosta ja taloudellisesta toiminnasta;

6) valmistella liiton kevät- ja syyskokouksen ohjelma;

7) laatia liiton syyskokouksessa esitettäväksi kertomus liiton toiminnasta liiton edellisen syyskokouksen jälkeiseltä ajalta;

8) valmistella liiton syyskokouksessa esitettäväksi selvitys liiton taloudellisesta tilasta;

9) valmistella ja esittää liiton kevätkokoukselle toimintakertomus ja tilit, jotka päätetään kalenterivuosittain;

10) valmistella ja esittää liiton syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

11) toteuttaa liiton kokousten päätökset; sekä

12) hoitaa muut liiton toimintaan liittyvät tehtävät.


21§ LIITON NIMENKIRJOITTAJAT

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


22§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista päättää sitä varten koolle kutsuttu liiton kokous vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


23§ LIITON PURKAMINEN

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä sitä varten koolle kutsutussa liiton kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


24§

Jos liitto päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on sen käytettävissä olevat varat luovutettava purkamisesta päättävän liiton kokouksen määräämällä tavalla käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.